Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 16.9.2022
modrykonik logo

Natívny článok

Posledná aktualizácia: 16.9.2022
nativny clanok

Špecifikácia podmienok formátu „Natívny článok“

Zoznam potrebných podkladov

 1. Brief
  Najneskôr 3 týždne pred plánovaným zverejnením článku je potrebné vyplniť formulár k natívnemu článku.
 2. Produkty
  Najneskôr 3 týždne pred plánovaným zverejnením článku nám sprístupnite službu alebo doručte produkty, o ktorých sa bude písať, na adresu Špaldová 16, 821 06 Bratislava.

Právne a obchodné podmienky

 1. Redaktorkou sa rozumie užívateľka Internetovej stránky, ktorá je v právnom vzťahu s Dodávateľom, prostredníctvom resp. s pomocou ktorej Dodávateľ poskytuje reklamný formát „Natívny článok“ (ďalej len ako „Redaktorka“), ktorého podstatou je vytvorenie článku o produkte Odberateľa redaktorkou a následné zverejnenie článku na Internetovej stránke Dodávateľa.
 2. V rámci reklamného formátu „Natívny článok“ sa Dodávateľ zaväzuje:
  • zabezpečiť vyhľadanie vhodnej kandidátky na Blogerku spomedzi aktívnych užívateľov Internetovej stránky, a to na základe kritérií určených Odberateľom, pričom výber Redaktorky je vo výlučnej právomoci Dodávateľa,
  • zabezpečiť uzatvorenie právneho vzťahu medzi Dodávateľom a Redaktorkou (či už pracovno-právneho alebo iného),
  • poskytnúť technickú a komunikačnú podporu pre Blogerky za účelom výkonu jej činnosti podľa týchto Podmienok,
  • zdieľať článok Redaktorky o produkte / službe Odberateľa na facebookovom profile Dodávateľa,
  • poskytnúť Odberateľovi report z reklamnej kampane.
 1. Dodávateľ sa zaväzuje:
  • vyvinúť najlepšie úsilie na to, aby Redaktorka vytvorila článok (v rozsahu 1 - 1,5 normostrany, s fotografiami v počte 2-3) do 7 dní od dodania kompletných podkladov Odberateľom,
  • uverejniť článok na svojom blogu Redakcia na Internetovej stránke.
 1. Odberateľ berie na vedomie, že presný dátum začatia uverejňovania reklamy nie je možné pevne určiť, a to vzhľadom na povahu formátu „Natívny článok“ a čas potrebný na prípravu samotnej reklamy (napr. nájdenie Redaktorky, a pod.) a potrebnú súčinnosť Odberateľa (napr. dodanie produktov).
 2. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že ak nie je v objednávke uvedené inak, tak reklama vo formáte „Natívny článok“ bude promovaná 2 týždne od zverejnenia a následne archivovaná v blogu Redakcia.
 3. Reklama vo formáte „Natívny článok“ je spoplatnená výlučne za obdobie trvania reklamy po jej zverejnení. V cene je už zahrnutá odmena Redaktorky, ktorú jej vypláca Dodávateľ. Pre vylúčenie pochybností Odberateľ potvrdzuje, že berie na vedomie, že produkt, ktorý sa stane vlastníctvom Redaktorky bez ohľadu na výsledok jej činnosti, nie je zahrnutý v cene Dodávateľa.
 4. Odberateľ:
  • je zodpovedný za určenie kritérií na hľadanie Redaktorky,
  • sa zaväzuje dodať priamo Redaktorke produkt, ktorý je predmetom reklamy, pričom berie na vedomie a súhlasí s tým, že tento produkt sa dodaním Redaktorke stáva jej majetkom, v prípade vadného produktu sa zaväzuje produkt bezodkladne vymeniť,
  • sa zaväzuje dodať Dodávateľovi všetky podklady (texty, fotografie a pod.) k produktom a produkty, a to najmenej 2 týždne pred začatím uverejňovania reklamy a zaväzuje sa odsúhlasiť znenie článku, ktorý bude zverejnený na Internetovej stránke,
  • berie na vedomie, že článok bude označený ako reklama,
  • berie na vedomie, že obsah reklamy pridaný na Internetovú stránku zo strany Redaktorky bude považovaný za obsah (reklamu) pridaný Odberateľom a bude považovaný za príspevky Odberateľa, nakoľko Odberateľ je zodpovedný za schválenie zverejneného znenia článku a preto je povinný zabezpečiť, aby všetky príspevky na Internetovej stránke boli v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi a nesie za ne plnú a výlučnú zodpovednosť. V prípade, ak Dodávateľovi v dôsledku obsahu pridaného Odberateľom resp. ním zabezpečenou osobou vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, Odberateľ je povinný a sľubuje Dodávateľa odškodniť v celom rozsahu, a to bez ohľadu na zavinenie.
  • sa zaväzuje poskytnúť technickú a komunikačnú podporu pre Redaktorku za účelom výkonu ich činnosti podľa týchto Podmienok (napr. odborná podpora pri testovaní produktov).
← Späť na zoznam formátov