Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 16.9.2022
modrykonik logo

Poradňa

Posledná aktualizácia: 16.9.2022
poradna

Špecifikácia podmienok formátu „Poradňa“

Zoznam potrebných podkladov

 1. Odborník
  Potrebujeme kontakt na Vami dohodnutého odborníka.
 2. Text
  Predstavenie odborníka (text)
 3. Obrázok
  Vrchný banner, kde rozmer je 660x220 - 80px zdola, prosím, ponechajte voľných pre názov Poradne. Inak sa bude názov Poradne prekrývať s textom na Vašej cover fotografii. V poradni, pri odpovedi, je obrázok užší. Je dobré počítať s tým, že tento cover je potom 660x128.

Právne a obchodné podmienky

 1. V rámci reklamného formátu „Poradňa“ sa Dodávateľ zaväzuje:
  • vytvoriť v Odberateľovi vopred dohodnutú Poradňu sekcii “Poradne” na Internetovej stránke, v ktorej bude Odberateľ alebo jeho odborný zástupca oprávnený odpovedať na otázky od používateľov Internetovej stránky a poskytovať im odborné poradenstvo v téme danej reklamnej kampane,
  • poskytovať technickú a komunikačnú podporu Odberateľovi,
  • zabezpečiť, aby používateľ, ktorý položil otázku do Poradne, bol notifikovaný o odpovedi Odberateľa na danú otázku,
  • v prípade, ak sa na tom dohodne s Odberateľom, za osobitne dojednaných podmienok nad rámec ceny reklamy zabezpečiť osobu odborníka (poradcu) pre Odberateľa.
 1. Odberateľ:
  • je zodpovedný za určenie osoby odborníka (poradcu),
  • berie na vedomie a súhlasí s tým, že Dodávateľ je oprávnený neakceptovať a nezverejniť otázky používateľov Internetovej stránky položené v rámci reklamnej kampane a/alebo odpovede Odberateľa na ne, a to podľa jeho vlastného uváženia a bez odôvodnenia,
  • sa zaväzuje odpovedať na otázky užívateľov Internetovej stránky schválené Dodávateľom bez zbytočného odkladu,
  • berie na vedomie, že Poradňa bude označená ako reklama,
  • berie na vedomie, že obsah reklamy pridaný na Internetovú stránku zo strany Odberateľa a/alebo ním určenej osoby odborníka (poradcu) bude považovaný za obsah (reklamu) pridaný Odberateľom a bude považovaný za príspevky Odberateľa, a Odberateľ je zaň zodpovedný a je povinný zabezpečiť, aby všetky príspevky na Internetovej stránke boli v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi a nesie za ne plnú a výlučnú zodpovednosť. V prípade, ak Dodávateľovi v dôsledku obsahu pridaného Odberateľom resp. ním určenou osobou vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, Odberateľ je povinný a sľubuje Dodávateľa odškodniť v celom rozsahu, a to bez ohľadu na zavinenie,
  • berie na vedomie, že v prípade porušenia alebo obavy či hrozby porušenia právnych predpisov je Dodávateľ oprávnený zasahovať do príspevkov Odberateľa, okrem iného aj zmazaním či zmenou príspevku, či ich zablokovaním.

← Späť