Technické špecifikácie
Posledná aktualizácia: 16.9.2022
modrykonik logo

Ambasádorka značky

Posledná aktualizácia: 16.9.2022

Špecifikácia podmienok formátu Ambasádorka značky"

Zoznam potrebných podkladov

 1. Brief
  Potrebujeme od vás, aby ste vyplnili tento formulár - Vaša ambasádorka na Modrom koníku, ktorý nám povie viac k Vaších predstavách o osobe Ambasádorky a forme komunikácie. Formulár musí byť vyplnený minimálne 2 mesiace pred plánovaným spustením kampane Ambasádorka značky.
 2. Produkty
  Prosíme dodať ambasádorke produkty (prípadne sprístupniť službu) a materiály, z ktorých môže čerpať počas spolupráce, a to minimálne 2 týždne pred plánovaným spustením. Bližšie informácie o značke jej budú odovzdané prostredníctvom školenia. Produkty je možné zaslať priamo Ambasádorke alebo dodanie zabezpečíme my.
 3. Produktová stránka
  dodať potrebné informácie do produktovej stránky v Centre recenzií na Modrom koníku
 4. Obrázky
  vektorové logo na profil Ambasádorky do odznaku (270 x 100 px) a produktové fotografie do do produktovej stránky

Právne a obchodné podmienky

 1. Amabasádorkou sa rozumie používateľka Internetovej stránky, ktorá je v právnom vzťahu s Dodávateľom, prostredníctvom resp. s pomocou ktorej Dodávateľ poskytuje reklamný formát „Ambasádorka“ (ďalej len ako „Ambasádorka“).
 2. V rámci reklamného formátu „Ambasádorka značky“ sa prevádzkovateľ internetovej stránky Modrý koník (ďalej iba “Dodávateľ”) zaväzuje: 
  • zabezpečiť vyhľadanie vhodných kandidátok na Ambasádorku spomedzi aktívnych používateľov Internetovej stránky, a to vyhlásením konkurzu, užším výberom kandidátok a následne odporučením vhodných kandidátok objednávateľovi reklamy, 
  • zabezpečiť uzatvorenie odplatného právneho vzťahu medzi Dodávateľom a vybranou Ambasádorkou,
  • zabezpečiť školenie Ambasádorky a osoby určenej Odberateľom za účelom výkonu jej       činnosti,
  • pripraviť komunikačný plán propagácie pre Ambasádorku, na základe dohody s Odberateľom,
  • vytvoriť profil Ambasádorky a produktové stránky klienta v Centre recenzií (max 10), zverejniť príspevok Dodávateľa o novej Ambasádorke na Internetovej stránke,
  • zabezpečiť priamu elektronickú komunikáciu medzi Ambasádorkou a Odberateľom,
  • poskytovať technickú a komunikačnú podporu pre Ambasádorku za účelom výkonu jej činnosti,
  • jedenkrát do mesiaca vytvoriť mesačný report Ambasádorky pre Odberateľa,
  • zabezpečiť v primeranom čase výmenu osoby Ambasádorky v prípade žiadosti Ambasádorky, a to aj bez súhlasu alebo napriek nesúhlasu Odberateľa, resp. výmenu Ambasádorky na základe žiadosti Odberateľa.
  • zabezpečiť, aby Ambasádorka na základe dohodnutého komunikačného plánu medzi Dodávateľom a Odberateľom:
   • pravidelne zverejňovala príspevky (správy, články, albumy) v blogu Ambasádorky,
   • komentovala príspevky týkajúce sa reklamy,
   • realizovala spoločne dohodnuté marketingové projekty medzi Dodávateľom a Odberateľom
    (pridávanie recenzií do produktových stránok Odberateľa v Centre recenzií, teasovanie, malé ankety, súťaže, a pod.).
  • na žiadosť Odberateľa zasiahnuť do príspevkov medzi Ambasádorkou, Odberateľom a ostatnými užívateľmi Internetovej stránky, okrem iného aj zmazaním či zmenou príspevku, či ich zablokovaním, avšak v takomto prípade je Dodávateľ oprávnený uverejniť zdôvodnenie takéhoto konania (t.zn. že tak koná na žiadosť Odberateľa) na Internetovej stránke.
 1. Odberateľ sa zaväzuje:
  • oznámiť Dodávateľovi informácie potrebné k príprave reklamy a výberu Ambasádorky (napr. základné informácie o Odberateľovi a/alebo produkte či značke, predstavy o osobe Ambasádorky a očakávania od nej),
  • dohodnúť s Dodávateľom komunikačný plán, ktorý je nevyhnutý pre činnosť Ambasádorky podľa týchto Podmienok, pričom je zodpovedný za schválenie komunikačného plánu,
  • komunikovať záležitosti týkajúce sa reklamy priamo s Ambasádorkou, a to elektronickou formou, pričom ako vedľajšieho adresáta komunikácie je vždy povinný uviesť aj Dodávateľa (formou kópie (CC) v emailoch),
  • poskytovať Ambasádorke bez zbytočného odkladu všetku súčinnosť, o ktorú ňou bude požiadaný,
  • poskytnúť Ambasádorke produkty či služby, ktoré sú predmetom reklamnej komunikácie,
  • poskytnúť informácie o produktoch a službách, ktoré budú uverejnené v Produktových stránkach Odberateľa v Centre recenzií.
 1. Odberateľ berie na vedomie, že:
  • je zodpovedný za konečný výber Ambasádorky spomedzi kandidátok odporučených Dodávateľom a za zabezpečenie osoby Odberateľa, ktorá bude komunikovať s Ambasádorkou a zúčastní sa školenia u Dodávateľa,
  • presný dátum začatia uverejňovania reklamy nie je možné pevne určiť, a to vzhľadom na povahu formátu „Ambasádorka značky“ a čas potrebný na prípravu samotnej reklamy (napr. nájdenie Ambasádorky, školenie, a pod.).
  • náplň práce, fungovanie a ciele ambasádorky sú zverejnené na: https://www.modrykonik-pre-marketerov.sk/ambasadorka-znacky/
  • reklama vo formáte „Ambasádorka značky“ je spoplatnená od prvého dňa v mesiaci, kedy podľa objednávky bola spolupráca spustená. V cene je už zahrnutá odmena Ambasádorky, ktorú jej vypláca Dodávateľ. V cene nie sú zahrnuté náklady na poskytnuté produkty, služby zo strany Odberateľa a ich zasielanie v rámci schválených marketingových projektov ambasádorky (najmä zabezpečenie a zasielanie vzoriek, výhier v súťažiach a pod.). Tieto náklady znáša v plnej miere Odberateľ.
  • cena bude fakturovaná mesačne, pričom Odberateľ je povinný ju uhradiť na základe riadne vystaveného daňového dokladu faktúry, a to najneskôr v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, ktorá nebude kratšia ako 15 dní odo dňa vyhotovenia faktúry.
  • obsah reklamy pridaný na Internetovú stránku zo strany Ambasádorky bude považovaný za obsah (reklamu) pridaný Odberateľom a bude považovaný za príspevky Odberateľa, nakoľko Odberateľ je zodpovedný za komunikačný plán Ambasádorky a preto je povinný zabezpečiť, aby všetky príspevky na Internetovej stránke boli v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi a nesie za ne plnú a výlučnú zodpovednosť. V prípade, ak Dodávateľovi v dôsledku obsahu pridaného Ambasádorkou vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, Odberateľ je povinný a sľubuje Dodávateľa odškodniť v celom rozsahu, a to bez ohľadu na zavinenie.
  • v prípade porušenia alebo obavy či hrozby porušenia právnych predpisov je Dodávateľ oprávnený zasahovať do príspevkov medzi Ambasádorkou, Odberateľom a ostatnými užívateľmi Internetovej stránky, okrem iného aj zmazaním či zmenou príspevku, či ich zablokovaním.
← Späť na zoznam formátov